FA Monday, June 1, 2020
  • time : 9:6:43
  • Date : 3/10/2019
راهنمای تكمیل ثبت نام در سامانه نیروهای شركتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
با توجه به اهمیت ثبت نام همکاران در سامانه نیروهای شرکتی و پیگیری مراجع مربوطه در این خصوص، در اینجا برای راهنمایی بیشتر نسبت به  تکمیل ثبت نام در سامانه به شرح ذیل اشاره می گردد:    لینک سامانه ثبت نام:    hrcompany.behdasht.gov.ir

با توجه به اهمیت ثبت نام همکاران در سامانه نیروهای شرکتی و پیگیری مراجع مربوطه در این خصوص، در اینجا برای راهنمایی بیشتر نسبت به  تکمیل ثبت نام در سامانه به شرح ذیل اشاره می گردد:    لینک سامانه ثبت نام:    hrcompany.behdasht.gov.ir

 

 

Average :  3.53 |  Submitted :  30

Tags

    5.3.4.0
    V5.3.4.0