FA Monday, June 1, 2020
  • time : 9:54:46
  • Date : 9/3/2019
  • news code : 1949
تكریم و حمایت از پرسنل آواسلامت
آوا سلامت به کارکنان خود که در حادثه سیل امسال خسارت دیده بودند کمک مالی نمود.

 در راستایی خط مشی های موسسه در تکریم و حمایت از پرسنل تحت پوشش، کمک نقدی آواسلامت به کارکنان حائز شرایط در استانهای گلستان، خوزستان و کردستان که در سیل امسال دچار خسارت شده بودند، توسط نمایندگان مستقر در این استانها توزیع گردید.

 

 

 

 

Average :  4.14 |  Submitted :  7

Tags

    5.3.4.0
    V5.3.4.0