پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
  مشخصات فردی
  
  نام    نام خانوادگی  
  نام خانوادگی قبلی    نام مستعار  
  شماره شناسنامه    کد ملی  
  تاریخ تولد    محل صدور  
  محل تولد    جنسیت  
  ملیت    تابعیت  
  دین    مذهب  
  تلفن ثابت    تلفن همراه  
  وضعیت تاهل    تعداد فرزندان  
  وضعیت نظام وظیفه    نوع معافیت  
  واحد محل خدمت      
  از سال    تا سال  
  محل سکونت
  استان    شهر  
  نشانی      
  محل الصاق عکس
  
    

5.3.4.0
V5.3.4.0