پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مراحل اجرایی اخذ پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران 
توجه به ضرورت تکریم بیماران/ مددجویان و لزوم افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری و همچنین لزوم وجود ابزارهای کارآمد و تاثیر گذار بر مراقبتهای پرستاری و پرستاران ...

5.3.4.0
V5.3.4.0