پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آموزش از راه دور برای نیروهای بدوخدمت و پرسنل محترم این موسسهمدیریت منابع انسانی
تاریخ انتشار : 1398/11/06

عنوان سمینار :  مدیریت منابع انسانی

مدرس دوره: دکتررحیم بقایی


دانشیار گروه پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 
   
        

5.3.4.0
V5.3.4.0