پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهکارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای: ارائه بهترین راهکار عملیاتی

نویسندگان:
علی دهقانی، مرتضی شمسی زاده

لینک: http://www.inlm.ir

دانلود مقاله


سایر عناوین و مراکز ارائه دهنده

کمیته ملی اخلاق در پژوهش            http://ethics.research.ac.ir

لیست مجلات نامعتبر                      http://blacklist.research.ac.ir

مجله پژوهشی                               http://journals.research.ac.ir


5.3.4.0
V5.3.4.0