پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

مطالعه ای برنقش مدیریت دانش وبرنامه ریزی استراتژیک در بهبود عملکرد وتوانمند سازی کارکنان


طرحهای  انجام شده

 


پرستار جامعه نگر ( پرستار جامعه عمومی)   

ترکیبی از پرستاری و بهداشت همگانی که جهت اعمال و نگهداری سلامتی مردم دربستر جامعه بکار می رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بررسی رضایت شغلی پرستاران موسسه آوا سلامت

Assessment ofJobsatisfactionofgroupofnurses
in avasalamatentrepreneursinstituteinIra
n


5.3.4.0
V5.3.4.0