پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

مطالعه ای برنقش مدیریت دانش وبرنامه ریزی استراتژیک در بهبود عملکرد وتوانمند سازی کارکنان

راهکارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای: ارائه بهترین راهکار عملیاتی

نویسندگان:
علی دهقانی، مرتضی شمسی زاده

لینک: http://www.inlm.ir

دانلود مقاله


سایر عناوین و مراکز ارائه دهنده

کمیته ملی اخلاق در پژوهش            http://ethics.research.ac.ir

لیست مجلات نامعتبر                      http://blacklist.research.ac.ir

مجله پژوهشی                               http://journals.research.ac.ir


طرحهای  انجام شده

 


پرستار جامعه نگر ( پرستار جامعه عمومی)   

ترکیبی از پرستاری و بهداشت همگانی که جهت اعمال و نگهداری سلامتی مردم دربستر جامعه بکار می رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بررسی رضایت شغلی پرستاران موسسه آوا سلامت

Assessment ofJobsatisfactionofgroupofnurses
in avasalamatentrepreneursinstituteinIra
n


5.3.4.0
V5.3.4.0