پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل تحت سرپرستی :
کارگزین
حسابدار
اعتباربخشی
آی تی
صندوق داری
نگهبانی
خدمات
پرستار
منشی و منشی بخش
متصدی اموردفتری
ماما
کاردان مراقب سلامت
کارشناس مراقب سلامت
واکسیناتور
بهیار
کمک پرستار
کارشناس بهداشت محیط
کارشناس تغذیه
کارشناس ارشدروان شناسی هستند

که ازاین تعداد
کارگزین
حسابدار
آی تی
در دانشکده سراب فعالیت دارند
و
صندوق داری
نگهبانی
خدمات
بهیار
کمک بهیار
پرستار
منشی و منشی بخش
متصدی اموردفتری
در بیمارستان امام خمینی سراب مشغول به کار میباشند
و مابقی
کارشناس مراقب سلامت
کاردان مراقب سلامت
کارشناس بهداشت محیط
خدمات
کارشناس ارشدتغدیه وروان در مراکز چهارگانه بهداشت درسطح شهرستان سراب مستقر و فعالیت دارند


ساعت کاری ۸ صبح لغایت ۳ بعدظهر

بیمارستان امام خمینی طبقه همکف جنب واحد درآمد

شماره تماس 09148327552  آقای میرزایی5.3.4.0
V5.3.4.0