پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد های زیر مجموعه

بیمارستان خاتم النبیاء

بیمارستان الهادی     

بیمارستان گوریه        

معاونت بهداشت             

ساعت کاری:

از شنبه تا 4شنبه ساعت7:30الی:14:30

آدرس دفتر نمایندگی

بلوار شرافت،ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر

تلفن همراه

09027237823

امین دشت بزرگ



5.3.4.0
V5.3.4.0