پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ساعت کار دفتر

مراکز محل اشتغال

نوع مشاغل

ساغت 7:30صبح الی 14:30 ظهر طبق ساعت کار دانشکده

بیمارستان امیرالمومنین مراغه

بهیار

ادرس دفتر:مراغه-خیابان معلم-جنب اورژانس –دانشکده علوم پزشکی مراغه-طبق همکف اتاق 101

بیمارستان شهید بهشتی مراغه

کاردان هوشبری – اتاق عمل – فوریت پزشکی

شماره تماس دفتر:04137256930 داخلی 109

بیمارستان سینا مراغه

کارشناس هوشبری- اتاق عمل و پرستاری

همراه:09207202681

معاونت اموزشی پژوهشی

کارشناس رادیولوژی

معاونت درمان

کارشناس ازمایشگاه

معاونت بهداشت

کمک پرستار

معاونت غذا و دارو

صندوقدار-انباردار

ستاد مرکزی دانشکده

کارشناس تاسیسات

فوریت های پزشکی

منشی بخش

پذیرش

داروساز

حسابدار

کاردان it

کارشناس تغذیه

کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس امور دفتری

کارشناس سطح بندی

کارشناس ماما

مددکار

کارشناس عمران

نگهبان5.3.4.0
V5.3.4.0