پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

روزهای کاری

ساعت کاری

آدرس محل نمایندگی

تعداد پرسنل

محل خدمت

نوع مشاغل

شنبه تا پنج شنبه

ساعت

7.15 تا 14.30

آدرس خلخال خیابان امام  خیابان شهید مطفر عزیزی

اداره پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی خلخال

16 نفر

بیمارستان امام خمینی خلخال

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2

پرستاری

هوشبری

کمک پرستاری

کارشناس مراقب ماما

کارشناس بهداشت حرفه ای

پزشک

شماره تماس

045324223605.3.4.0
V5.3.4.0