پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل تحت پوشش
پرستاری. هوشبری. اتاق عمل. رادیولوژی. فوریت های پزشکی. بهیار


مراکز اشتغال نیروهای آوایی
بیمارستان پاستور بم
بیمارستان جواد الائمه نرماشیر
بیمارستان آیت هاشمی رفسنجانی ریگان
کلینیک امام رضا (ع) بم
مرکز بهداشت بم
مرکز بهداشت فهرج
مرکز فوریت های پزشکی 115 بم

روزهای کار
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:45
نشانی
بک بلوار شهید رجائی سایت اداری
تلفن 034443449075.3.4.0
V5.3.4.0