نماینده مستقر آواسلامت در شوشتر: سرکار خانم زدشت بزرگ زاده

تلفن دفتر:    

نشانی دفتر:   شوشتر-بلوار شرافت –جنب سازمان امور مالیاتی –سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر.
کد پستی64516-84534

ساعت کار دفتر:  روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7:30 الی 14:30


 

مشاغل تحت پوشش: پرستار -کارشناس آزمایشگاه- پزشک-کارشناس بهداشت محیط - کارشناس مامایی کارشناس بهداشت عمومی-منشی بخش - پذیرش و صندوق- کارشناس هوشبری - کارشناس روان- کارشناس علوم تربیتی - کارشناس اتاق عمل - کارشناس علوم اجتماعی - بهیار -مددکار- کارشناس رادیولوژی - دستیار دندانپزشک - کارشناس تجهیزات پزشکی - کمک پرستار -  کارشناس فوریت پزشکی -کارشناس گغفتار درمانی -  بیمار بر - کارشناس تغذیه - کارشناس آزمایشگاه - کارشناس مدیریت دولتی-پژوهش وارزیابی تحقیقات  -کارشناس رادیولوژی  

سایر بخشهای مدیریت، اداری مالی، فرهنگی، پشتیبانی، پژوهشی فناوری اطلاعات، عمرانی، تاسیساتی وفنی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 


مراکز اشتغال نیروهای آوایی: بیمارستانهای الهادی، گوریه - مرکز پیام فوریت
فوریت های پزشکی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 1،2،4،5  - مرکز خدمات جامع سلامت شهری – روستایی شماره 3 - مرکز خدمات جامع سلامت شهری –روستایی( گوریه، شرافت، سرداران) - مرکز خدمات جامع سلامت روستایی( نور محمدی، علم الهدی، مهدی آباد، عرب حسن ، درب خزینه، حسام آباد، صوفان، زویه، ابوعظام، ابوگروا، نی آباد) - پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره 1 مرکز 2  ومرکز 3 ومرکز 4 ومرکز 5
- پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره 2 مرکز 3ومرکز 5 - پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره 3 مرکز 3

ستاد دانشکده علومی پزشکی شوشتر شامل معاونت توسعه، امورحقوقی معاونت درمان، معاونت بهداشت، معاونت آموزش ،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، عمرانی، خوابگاه
 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0