نماینده مستقر آواسلامت در خلخال: جناب آقای یحی زاده

تلفن دفتر: 04532422360

نشانی دفتر: خلخال- خیابان امام - خیابان شهید مطفر عزیزی -اداره پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی خلخال

ساعت کار: شنبه تا پنج شنبه 7:30 لغایت 14:30


مشاغل تحت پوشش: پزشک - پرستاری - هوشبری - کمک پرستاری - کارشناس مراقب ماما - کارشناس بهداشت حرفه ای - نگهبانی

 


مراکز اشتغال نیروهای آوایی: بیمارستان امام خمینی خلخال - مرکز خدمات جامع سلامت شماره 26.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0